Nhông sên dĩa xe Exciter 2009 , 2010 – Sên vàng 10ly DID HDS