Nhông sên dĩa xe Exciter 2011 – Sên vàng 10ly DID HDS