Nhông sên dĩa [ nhông xích ] xe JUPITER 2010 SSS-RK