Nhông sên dĩa DID & Mặt Trời 06/2016

Nhông sên dĩa Cub 70 DID

 

BẢNG GIÁ NHÔNG SÊN DĨA DID & MẶT TRỜI 06/2016

STT Loại xe Thông số Giá
1 Cub 50 100-14-39 321
2 Cub 70 100-14-36 321
3 Dream 100-14-36 282
4 Wave – Future 102-14-36 293
5 RS Nhật 106-14-36 317
6 NEO NEW 108-14-36 350
7 RS TRUNG QUỐC 106-14-36 293
8 WIN 112-14-41 406
9 SIRIUS 104-15-36 380
10 JUPITER R 104-15-38 380
11 JUPITER V 104-15-36 380
12 EXCITER 2010 112-15-39 413
13 EXCITER 2010 ( sên vàng 9 ly ) 130-15-39 523
14 EXCITER 2010 ( sên vàng 10 ly ) 130-15-39 637
15 EXCITER 2011 114-15-38 413
16 EXCITER 2011 ( sên vàng 9 ly ) 130-15-38 523
17 EXCITER 2011 ( sên vàng 10 ly ) 130-15-38 637
18 EXCITER 150 0
19 TAURUS 108-15-41 416
20 VIVA R 102-14-36 349
21 SPORT – SAKIRA ( Chưa có nhông ) 120-14-42 420
22 SPORT ( Chưa có nhông, sên vàng 9 ly ) 130-14-42 519
23 SPORT ( Chưa có nhông, sên vàng 10 ly ) 130-14-42 633
24 SMASH ( nhông 2 ốc ) 104-14-35 308
25 MAX 100-14-39 303
26 AXELO 106-14-36 324
27 AXELO ( sên vàng 9 ly ) 130-14-36 467
28 AXELO ( sên vàng 10 ly ) 130-14-36 581
29 FX ( Chưa có nhông ) 120-14-43 420
30 FX ( Chưa có nhông, sên vàng 9 ly ) 130-14-43 494
31 FX ( Chưa có nhông, sên vàng 10 ly ) 130-14-43 608